Contacts

Ramakrishna Mission

Shivalaya, Karan Nagar

SRINAGAR – 190010

Ph: 0194-2479141

Email :  srinagar@rkmm.org, rmsrinagar@gmail.com

Secretary

Swami Vinirmuktananda

Mob: 9567130688, 6006944527